ΑΙΤΗΣΗ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1961 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1961 ΠΑΕ», η οποία εδρεύει στo δημοτικό στάδιο Ζακύνθου, με αρ. ΓΕ.Μ.Η. 160796160000, με ΑΦΜ 996715067, τηλ. fax : 2695048145, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : [email protected], νόμιμα εκπροσωπούμενης

ΚΑΤΑ

Της  εδρεύουσας στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους, αρ. 42, Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α2 και Β’ Εθνικής κατηγορίας, νόμιμα εκπροσωπούμενης

ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΚΥΡΩΣΗ  της προκήρυξης του πρωταθλήματος SUPERLEAGUE 2 αγωνιστικής περιόδου 2021 – 2022 και κάθε προγενέστερης και μεταγενέστερης σχετικής πράξης

…………………

Την περυσινή αγωνιστική περίοδο 2020 – 2021 το ερασιτεχνικό – ιδρυτικό αθλητικό σωματείο μας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1961» αγωνίστηκε στην τέταρτη κατά σειρά εθνική κατηγορία ποδοσφαίρου τιτλοφορούμενη Γ΄ Εθνική κατηγορία ποδοσφαίρου και κατόπιν της συμμετοχής σε αγώνες κατάταξης για τον προβιβασμό του στην ανώτερη κατηγορία, τελικά δεν κατέλαβε θέση η οποία οδηγούσε στον προβιβασμό του.Με το υπ΄ αρ. πρωτ. 17193/13.08.2021 έγγραφο της ΕΠΟ προσκληθήκαμε να συμμετέχουμε στο πρωτάθλημα superleague 2 αγωνιστικής περιόδου 2021 – 2022 (λόγω συμπλήρωσης θέσης ομάδας που δικαιούταν να συμμετέχει αλλά δεν δήλωσε συμμετοχή) και να δηλώσουμε συμμετοχή μέχρι την 18.08.2021. Την 18.08.2021 δηλώσαμε συμμετοχή στο πρωτάθλημα αποστέλλοντας έγγραφο αποδοχής της πρόσκλησης  τόσο στην ΕΠΟ όσο και στην διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος – Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α2 και Β’ Εθνικής κατηγορίας. Επίσης την 18.08.2021 πληρώσαμε παράβολο συμμετοχής στο εν λόγω πρωτάθλημα ποσού 7.500 ευρώ καταβάλλοντας το ποσό αυτό στον τραπεζικό λογαριασμό της ανωτέρω διοργανώτριας αρχής. Την 12.10.2021 κοινοποιήσαμε στη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος την από 11.10.2021 προσωρινή διαταγή του Θ’ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με την οποία διατάχθηκε η συμμετοχή της ομάδας μας στο εν λόγω πρωτάθλημα. Η εν λόγω προσωρινή διαταγή εκδόθηκε επί αίτησης αναστολής κατά των από 17.09.2021 και 05.10.2021 αποφάσεων της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού με τις οποίες απορρίφθηκαν αιτήσεις μας για τη λήψη του προβλεπόμενου στις διατάξεις του άρθρου 77 Α ν. 2725/1999 πιστοποιητικού συμμετοχής στο εν λόγω πρωτάθλημα. Με έκπληξή μας την 25.10.2021 λάβαμε γνώση της προσβαλλόμενης προκήρυξης του πρωταθλήματος SUPERLEAGUE 2 αγωνιστικής περιόδου 2021 – 2022 η οποία δεν περιλαμβάνει την ομάδα μας παρότι δικαιούται να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα αυτό και πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις που απαιτούνται (δήλωση συμμετοχής, πληρωμή παραβόλου συμμετοχής, προσωρινή διαταγή του Θ’ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με την οποία διατάχθηκε η συμμετοχή της ομάδας μας στο εν λόγω πρωτάθλημα).

Η προσβαλλόμενη προκήρυξη του πρωταθλήματος ουδέποτε κοινοποιήθηκε σε εμάς.

Περαιτέρω, η καθ’ ής μας απέστειλε την 12.10.2021 με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) το υπ΄αρ. πρωτ. 100675 έγγραφο με το οποίο μας ενημέρωνε ότι δεν έχουμε καταθέσει επαγγελματικά συμβόλαια με επισυναπτόμενη την από 12.10.2021 απάντηση της Διεθνούς Ομοσπονδίας – FIFA επί αιτήσεων άλλων ομάδων με αίτημα την δυνατότητα εγγραφής – μετεγγραφής ποδοσφαιριστών εκτός μετεγγραφικής περιόδου. Όμως, η περίπτωση της εταιρείας μας, η οποία είναι νεοσυσταθείσα, δεν σχετίζεται με τις περιπτώσεις των λοιπών ομάδων που απευθύνθηκαν στη Διεθνή Συνομοσπονδία. Σημειωτέον ότι το ανωτέρω υπ΄ αρ. 100675/12.10.2021 έγγραφο της καθ’ ής δεν έχει εκτελεστότητα αλλά ακόμα και εάν κριθεί ότι έχει, συμπροσβάλλεται με την παρούσα αίτησή μας. Επίσης σημειωτέον ότι η καθ’ ής παράνομα δεν μας ενέγραψε ως μέλος της και δεν μας περιέλαβε στην προκήρυξη και στην κλήρωση του εν λόγω πρωταθλήματος διότι από καμία διάταξη δεν προκύπτει ότι έχει το δικαίωμα να μην το κάνει, ακόμα και εάν δεν είχαμε καταθέσει επαγγελματικά συμβόλαια ποδοσφαιριστών. Αντίθετα, η καθ’ ής υποχρεούταν να μας εντάξει ως μέλος της, να μας περιλάβει στην προκήρυξη και στην κλήρωση του πρωταθλήματος, και σε περίπτωση που δεν συμμετείχαμε στους αγώνες θα μας επιβάλλονταν οι προβλεπόμενες πειθαρχικές κυρώσεις. Ακόμα, σχετικά με το ζήτημα των επαγγελματικών συμβολαίων και της έκδοσης δελτίων αθλητικής ιδιότητας ποδοσφαιριστών μας επισημαίνω ότι εκκρεμεί στην Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ (ΕΙΠ/ΕΠΟ) η συζήτηση της από 22.10.2021 προσφυγής μας με την οποία ζητάμε να μας επιτραπεί να εγγράψουμε ως επαγγελματίες ποδοσφαιριστές τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές που άνηκαν στη δύναμη του σωματείου μας μέχρι την 31.08.2021.

Επειδή η καθ’ ής παράνομα κατά τα ανωτέρω δεν μας ενέγραψε ως μέλος της.

Επειδή ως ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία (Π.Α.Ε.) η ΕΠΟ μας ενέγραψε ως μέλος της και λάβαμε τον ίδιο αριθμό μητρώου (5285) με το ερασιτεχνικό σωματείο μας.

Επειδή η καθ’ ής παράνομα κατά τα ανωτέρω δεν περιέλαβε την ομάδα μας στις ομάδες που θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα superleague 2 αγωνιστικής περιόδου 2021 – 2022.

Επειδή κατ’ άρθρο 7 παρ. 3 περ. δ του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων (ΚΑΠ/ΕΠΟ) προβλέπεται ότι : «Διάταξη προκηρύξεως δύναται να προσβληθεί από μία ομάδα που συμμετέχει στο πρωτάθλημα που αυτή αφορά, ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου, εντός των προβλεπόμενων από τον Κανονισμό του προθεσμιών και επί ποινή απαραδέκτου, προ της ενάρξεως του πρωταθλήματος που αφορά . Επομένως, η παρούσα αίτησή μας ασκείται νόμιμα και εμπρόθεσμα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος το οποίο έχει προσδιοριστεί να ξεκινήσει την 30.10.2021.

Επειδή η παρούσα αίτησή μας είναι εμπρόθεσμη κατ΄ αρθ. 7 παρ. 2 και 3 του Κανονισμού Λειτουργίας Του Δικαστηρίου Σας διότι ουδέποτε μας κοινοποιήθηκε, στις υπόλοιπες, δε, συμμετέχουσες ομάδες κοινοποιήθηκε την 18.10.2021.

Επειδή το Δικαστήριό Σας είναι αρμόδιο για την εκδίκαση της παρούσας αίτησης και με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του Κανονισμού Λειτουργίας του (διαφορά ΠΑΕ με Επαγγελματική Ένωση)

Επειδή δηλώνουμε ότι αναγνωρίζουμε τη δικαιοδοσία και την αρμοδιότητα του Δικαστηρίου Σας.

Επειδή ως διαιτητή ορίζουμε τον Γεώργιο Σφυρή.

Επειδή παραιτούμαστε από τις προθεσμίες κλήτευσής μας και από τις προθεσμίες κατάθεσης προτάσεων και ζητάμε  την όσο το δυνατόν συντομότερη συζήτηση της παρούσας και έκδοση αποφάσεως διότι το πρωτάθλημα superleague 2 αγωνιστικής περιόδου 2021 – 2022 έχει προσδιοριστεί να ξεκινήσει την 30.10.2021.

ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΛΟΓΟΥΣ  ΑΥΤΟΥΣ  ΖΗΤΑΜΕ

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μας.

Να ακυρωθεί η προκήρυξη του πρωταθλήματος superleague 2 αγωνιστικής περιόδου 2021 – 2022.

Να υποχρεωθεί η καθ’ ής να μας εγγράψει ως μέλος της και να περιλάβει την ομάδα μας στην προκήρυξη του πρωταθλήματος superleague 2 αγωνιστικής περιόδου 2021 – 2022.

Να μας επιστραφεί το παράβολο.

Να υποχρεωθεί η αντίδικος στην καταβολή των δικαστικών εξόδων μας και της αμοιβής των δικηγόρων μας.

Ζάκυνθος, 26.10.2021

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος

της ΠΑΕ Zάκυνθος

Νικόλαος Κοντονής